02-11-2009

CPI er en af de bedste adfærdspsykologiske test. Siden 1996 har jeg været autoriseret i brugen af værktøjet og har derfor en solid erfaring i anvendelsen.

En beskrivelse af CPI´s 20 hoveddimensioner

 

Kort introduktion

 

California Psychological Inventory er en test som vil give testpersonen en indsigt i hvordan vedkommende fungerer som person.

 

Vedkommendes foretrukne adfærd, ressourcer og udviklingsfelter vil igennem den individuelle tilbagemelding på testen blive belyst.

 

 Besvarelsen af de i alt 434 spørgsmål skal ses som et udgangspunkt for dialog og overvejelser vedrørende arbejdsliv og personlig udvikling.

 

Testen er forankret i en meget solid metode, der hele tiden holder besvarelserne op imod en norm baseret på de seneste 6000 besvarelser.

 

Bearbejdningen i databasen generer dels en kurve over tyve skalaer og dels to figurer som giver et bud på en persontypologi og evnen til at integrere de muligheder, man reelt er i besiddelse af som person. Desuden fabrikerer databasen en række hypoteser i en testrapport.

 

Det vigtige i testen er at den er et meget fint instrument, der giver mange informationer. Samtidig er den stærk med hensyn til præcist at udpege udviklingsområder. Mange andre test kan angive, hvilket ”postnummer” man bevæger sig inden for, men CPI peger meget præcist på adressen. Derfor er den god til at lave en udviklingsplan.

 

Desuden er den internationalt funderet idet alle uanset kulturer kan genkende de ”folk concepts” og dermed de parametre der måles på.

 

CPIén tilbyder således en mængde informationer. Det at koble informationerne relevant til modtagernes personlighed, nuværende arbejdssituation og livsfase er et arbejde der kræver stor psykologisk indsigt og erfaring.

 

Nedenfor er kort gjort rede for de mest betydende skalaer, hvor det vil være muligt at få etableret en dialog.

 

 

 

Dominance, Do:

Dominans måler, i hvilken grad du er dominerende, selvhævdende, opgaveorienteret, selvsikker, kraftfuld og energisk til forskel fra, om du er beskeden, tilbagetrukket, underkuet, stille og svag. Høje scorer tyder på, at du gerne tager initiativ og føler dig tilpas i lederroller. Lave scorer indikerer, at du har en mere passiv udtryksmåde og et mindre ønske om lederroller.

 

Capacity for Status, Cs:

Ønske om status måler, i hvor høj grad du er målbevidst og fremadstræbende, i hvilken grad du er optaget af at få status, synliggøre dig og få succes. Ved høje scorer ses en interesse for at ”kravle op ad”, mens lave scorer tyder på manglende interesse for synliggørelse og fremadstræben.

 

Sociability, Sy:

Sociabilitet måler dine sociale interesser og udadvendthed, og i hvilken grad du har en aktiv eller passiv social stil. Høje scorer afspejler et udadvendt perspektiv og alsidige interesser, mens lave scorer indikerer mere forsigtighed og generthed.

 

Social presence, Sp:

Socialt nærvær beskriver egenskaber som veltalenhed, spontanitet og aktivitetsniveau i en række forskellige sociale sammenhænge. Høje scorer indikerer behov for magt og anerkendelse, mens lave scorer kendetegner mennesker, som mangler energi og entusiasme.

 

Self acceptance, Sa:

Selvaccept afspejler personlig tryghed, selvværd, og hvordan du aktivt præsenterer dig selv over for andre, i modsætning til at trække sig tilbage og tvivle på sig selv. Høje scorer indikerer selvtillid og ønske om at præstere, mens lave scorer kendetegner usikkerhed og underdanighed.

 

Independence, In:

Uafhængighed er forbundet både med troen på sig selv og evnen til at være uafhængig af andre.

Uafhængighed indikerer ressourcerigdom, og i hvilken grad du er afhængig af støtte fra andre for at opnå noget, eller om du ikke behøver støtte og selv tager initiativet. Høje scorer forekommer hos mennesker, som stoler på sig selv og er selvstændige, mens lave scorer ofte forekommer hos mennesker, der har let til modløshed og behov for støtte.

 

Empathy, Em:

Empati måler graden af optimisme samt, hvor følsomt og klart du forstår de signaler, andre mennesker udsender (”perceptiveness”). Scorer på empati viser, i hvilken grad du føler dig tilpas i komplekse sociale situationer, og hvor dygtig du er til at registrere, hvad andre føler. Høje scorer indikerer, at du viser forståelse for, hvad andre mennesker føler, og hvordan de har det, mens lave scorer kendetegner mangel på indlevelsesevne og afstandtagen til andre mennesker.

 

Responsibility, Re:

Ansvarlighed måler, i hvilken grad du er optaget af regler og etik i modsætning til ureflekteret konformitet. Høje scorer indikerer ansvarlighed, fornuftbetonet adfærd, tager pligter alvorligt. Lave scorer indikerer manglende opmærksomhed mod forpligtelser, måske lidt doven eller uopmærksom, utilfreds og mangel på tilhørsforhold.

 

Socialization, So:

Socialisering måler, hvor samvittighedsfuld og regelaccepterende du er til forskel fra, om du er lunefuld og til stadighed modsætter dig normer og regler. Høje scorer indikerer en høj grad af tilpasning til normer og regler. Lave scorer indikerer oprør, grænseafprøvning og opportunisme.

 

Self control, SC:

Selvkontrol måler, i hvilken grad du er villig til at tilbageholde eller undertrykke fjendtlige impulser og indskrænke din personlige frihed og ”forlystelsessyge”. Meget høje scorer indikerer for megen kontrol over følelserne. Meget lave scorer kendetegner en relativt uhæmmet tilkendegivelse af følelser og holdninger, bl.a. aggressive og erotiske impulser.

 

Good impression, Gi:

Godt Indtryk måler ønske om at blive positivt vurderet af andre. Høje scorer afspejler, at du er stærkt optaget af, hvilke relationer du har til andre, mens lavere scorer indikerer en mere selvhævdende og individualistisk adfærd. Som ved selvkontrol kan meget høje scorer have negative implikationer, idet du så bliver for optaget af at give et ønskværdigt og pænt billede af  dig selv.

 

Communality, Cm:

Oprindeligt blev denne skala lavet for at identificere ugyldige skemaer – skemaer, som var udfyldt tilfældigt. Skalaen kan imidlertid også anvendes til måling af, hvilken grad du betragter dig selv som lig andre, og hvor stabil og konventionel du opfatter dig selv. Høje scorer indikerer et syn på dig selv, som en almindelig person. Meget lave scorer kan indikere, at du har svaret helt tilfældigt, eller at du betragter dig selv som meget ukonventionel og måske også socialt isoleret.

 

Well being, Wb:

Denne skala måler, hvordan du oplever, at du har det med dig selv. Høje scorer indikerer fysisk og psykisk velvære, vitalitet, energi og kraft. Lave scorer indikerer, at du har vanskeligt ved at håndtere hverdagens problemer og udfordringer.

 

Tolerence, To:

Denne skala måler, i hvilken grad du accepterer andre, i hvilken grad du har tillid til andre og gerne vil være sammen med dem på en ikke-dømmende måde. Høje scorer indikerer tolerance overfor andre overbevisninger og værdier, selv når de står i modsætning til eget udgangspunkt. Meget høje scorer kan tyde på naivitet og et højt ønske om at være enig med alle andre. Lave scorer peger på lav samarbejdsvilje og forbeholdenhed.

 

 

 

Achievement via Conformance, Ac:

Denne skala måler dit ambitionsniveau og villighed til at præstere inden for klart definerede og kontrollerede rammer – dvs. villighed til at støtte organisationens mål og perspektiver. Skalaen måler altså præstationsmotivation, men udfra ønsket om at præstere højt ved at tilpasse sig organisationens krav. Hvis du har høje scorer, fungerer du godt i grupper og arbejder energisk og grundigt. Hvis du har lave scorer, bryder du dig ikke om at indordne dig under regler og krav fra andre og er ofte kun lidt produktiv i sådanne situationer.

 

Achievement via Independence, Ai:

Denne skala måler, i hvilken grad du har behov for og foretrækker personlig kontrol og selvstændighed, og at arbejde i uklare og dårligt definerede situationer. Høje scorer kan indikere innovative og kreative interesser, og at personen foretrækker at præstere inden for situationer, hvor han/hun selv sætter præmisser og krav. Lave scorer indikerer vanskeligheder med at finde sig tilpas i situationer, som er ”flydende”, dårligt definerede og uden klart definerede procedurer og metoder.

 

Intellectual efficiency, Ie:

Denne skal måler, i hvilken grad intellektuelle evner bruges effektivt og logisk samt evnen til at være vedholdende i opgaveløsning. Hvis du har lave scorer, viser du ofte kun lidt interesse for akademiske aktiviteter og kan af og til have svært ved at udtrykke dine tanker. Hvis du har høje scorer, vil du gerne diskutere begreber, tanker og ideer. Kan holde fast i en opgave.

 

Psychological mindedness, Py:

Denne skala måler indsigt i andre mennesker, og i hvilken grad du er optaget af og interesseret i at forså andres behov, motiver og psykologiske perspektiver. Høje scorer er ikke et udtryk for varme og empati men afspejler nærmere et vurderende, analyserende og reserveret perspektiv i forhold til andre. Lave scorer indikerer interesse for det konkrete, for hvad andre gør – fremfor hvorfor.

 

Flexibility, Fx:

Denne skal måler din tilpasningsevne og frihed til at anvende fantasien og din evne til at nå dine mål. Høje scorer indikerer forandringslyst og utålmodighed, mens lave scorer indikerer interesse for rutineopgaver, og du vil da kunne fremstå som en konventionel type, måske stædig og rigid.

 

Feminity/Masculinity, F/M:

Denne skala er måske den vanskeligste at forstå af de 20 dimensioner i CPI´en. Den referer til de egenskaber og stereotyper, som vi normalt forbinder med Maskulinitet og Femininitet. Den kan betragtes som et mål på, hvor ”hard and tough” du er. Lave scorer indikerer Maskulinitet (= hard and touch), mens høje scorer indikerer Femininitet (= kun lidt hard and tough). Høje scorer er forbundet med sensitivitet i forhold til andre, æstetiske interesser og behov for tilhørsforhold og nærhed. Lave scorer er typiske for individer med stærk opgave- eller målorientering, der stiller høje krav og forventninger til både sig selv og andre og gør andre ansvarlige for det, de selv foretager sig. Dette er personer, som er stærkt handlingsorienterede og temmelig usentimentale.